ACSI FreeLife

Menu

Actievoorwaarden Vakantiefoto winactie

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘ACSI & cultuur Vakantiefoto-winactie’ (hierna te noemen: ‘de Actie’) georganiseerd door ACSI Publishing BV gevestigd te Andelst, Nederland (hierna te noemen: ‘ACSI’). Deze voorwaarden zijn onder andere te raadplegen via de URL www.acsifreelife.nl/vakantiefoto/. De actie heeft tot doel het promoten van de producten en diensten van ACSI Publishing.

Voorwaarden deelname

1. Medewerkers van ACSI Publishing BV, ACSI FreeLife BV en ACSI Touroperating BV, alsmede hun partners, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

2. Deelname aan de Actie is enkel voorbestemd voor iedereen met toegang tot internet, die woonachtig is binnen de Europese Unie en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in een van haar lidstaten waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.

3. De minimale leeftijd voor deelname aan de Actie betreft 18 jaar.

4. Door deel te nemen aan de Actie verklaart iedere deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

5. De naam en woonplaats van prijswinnaars worden opgenomen in een te publiceren database ter controle van de datum van deelname en de door hen gewonnen prijs.

6. De resultaten van de Actie worden op de website van ACSI binnen drie maanden na de beëindiging van de Actie bekendgemaakt.

Actieopzet

7. De actie loopt vanaf 23 juli 2018 tot 20 augustus 2018 (hierna te noemen: ‘de Actieperiode’).

8. Deelname aan de Actie is gratis. Gedurende de Actieperiode wordt via verschillende kanalen (website, social media, nieuwsbrieven) een verwijzing naar de webpagina www.acsifreelife.nl/vakantiefoto verspreid. Deelname vindt plaats door het achterlaten van een e-mailadres op deze webpagina. Door de deelname te bevestigen middels een toegestuurde link van ACSI maakt men gedurende de hiervoor vermelde Actieperiode kans op verschillende prijzen.

9. Per persoon kan onbeperkt met een e-mailadres aan de Actie worden deelgenomen.

10. Deelnemers die niet de juiste, volledige gevraagde gegevens opgeven zijn van deelname aan de Actie uitgesloten.

11. De aanwijzing van de prijswinnaars geschiedt op onpartijdige wijze onder de deelnemers met een geldig en compleet e-mailadres. Op maandag 13 augustus zal een selectie gemaakt worden van de 4 mogelijke prijswinnaars. De foto’s van deze 4 mogelijke prijswinnaars zullen geplaatst worden op social media. De bezoekers van de social media pagina kunnen tot 20 augustus stemmen op de 4 foto’s. De foto met de meeste stemmen is de prijswinnaar van de actie. Gedurende de actieperiode wordt er 1 trekking verricht.

12. De prijswinnaar worden binnen drie werkdagen door ACSI per e-mail geïnformeerd over de prijs die zij gewonnen hebben. De naam en woonplaats van prijswinnaars worden gepubliceerd op de website van ACSI tot 1 maart 2019. De uitslag is bindend en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijs

14. Tijdens de actie kan in totaal 1 prijs gewonnen worden met een waarde van € 399,00.

15. Deelnemers aan de Actie maken kans op de volgende prijs:
1 x Panasonic camera Lumix TZ90 t.w.v. €399,00

16. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar noch inwisselbaar voor geld, diensten of goederen.

17. Prijswinnaar kan tot uiterlijk 3 maanden na het bekendmaken van de uitslag van een trekking aanspraak maken op de door hen gewonnen prijs. De prijs wordt binnen één maand verzonden aan de prijswinnaar. ACSI kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een prijswinnaar onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt en om die reden de prijs niet kan worden uitgereikt en/of indien een prijswinnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen. In dat geval is ACSI gerechtigd de prijs te verloten onder de overige deelnemers dan wel te beslissen de prijs op dat moment niet uit te keren.

18. De prijs wordt toegekend in de staat waarin het zich bevindt. ACSI is niet aansprakelijk voor het verlies of het ontstaan van schade tijdens verzending of door het gebruik van de prijs.

19. Indien de gewonnen prijs om enige reden te wijten aan de zijde van ACSI, waaronder maar niet beperkt tot overmacht, niet geleverd of uitgekeerd kan worden zal ACSI zorgen voor een vervangende prijs.

Privacy

20. De door de deelnemer in verband met de Actie te verstrekken persoonsgegevens worden door ACSI verwerkt in overeenstemming met de daarvoor geldende Privacy regelgeving en met inachtneming van het privacy statement. Het privacy statement is te vinden op www.acsifreelife.nl

21. De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit bestand is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (alsmede de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De deelnemer geeft ACSI toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.

22. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en volledige informatie. ACSI kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, leeftijd en geldige inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres. Worden de gegevens niet volledig of correct verstrekt, dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de eventueel gewonnen prijs.

23. De deelnemer gaat akkoord met de voorwaarde om zich in te schrijven voor de gratis nieuwsbrief van ACSI FreeLife.

24. Prijswinnaars kunnen door ACSI worden benaderd met de vraag mee te werken aan promotionele activiteiten in het kader van de Actie.

25. Gegevens van deelnemers zullen niet met derde partijen worden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor het kunnen uitkeren van een prijs die wordt aangeboden door een derde partij en/of de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Overige bepalingen

26. ACSI is niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, de promotie, de toekenning van prijzen of de ontvangst daarvan, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van ACSI.

27. ACSI is niet aansprakelijk in geval van enige technische tekortkoming en/of vertraging in het registreren en/of aanwijzen van prijswinnaars, welke het gevolg zijn van omstandigheden buiten de invloed van ACSI om.

28. ACSI behoudt zich het recht voor om de Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of bepaalde onderdelen van deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

29. ACSI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

30. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, op de tekst, afbeeldingen en ander materiaal op de website en in het promotiemateriaal komen toe aan ACSI. Niets uit de inhoud hiervan mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACSI.

31. Op deze voorwaarden is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014 van toepassing. ACSI handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.

32. Eventueel af te dragen kansspelbelasting komt voor rekening van ACSI, tenzij anders vermeld.

33. ACSI streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor extra informatie, klachten en/of vragen over de Actie en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kan men zich schriftelijk of per e-mail wenden tot:

ACSI FreeLife
T.a.v. Marketing
Geurdeland 9
NL-6673 DR ANDELST
e-mail: Marketing@acsi.eu

34. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met de Actie dan wel ten aanzien van deze voorwaarden kunnen ontstaan, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Laatste wijzigingen: 23-7-2018